قانون اصلاح قانون بیمه اجباري مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوري زمینی در مقابل شخص ثالث


ماده ۱ کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوري زمینی و ریلی اعم از این که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسائل نقلیه مذکور را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا یدك و تریلر متصل به آنها و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می شود حداقل به مقدار مندرج در ماده ( ۴) این قانون نزد یکی از شرکتهاي بیمه که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزي ایران داشته باشد، بیمه نمایند.
تبصره ۱ دارنده از نظر این قانون اعم از مالک و یا متصرف وسیله نقلیه است و هرکدام که بیمه نامه موضوع این ماده را تحصیل نماید تکلیف از دیگري ساقط میشود.

منبع : بیمه پاسارگاد نمایندگی ناصحی کد63280 |قوانین و مقررات بیمه - قانون اصلاح قانون بیمه اجباري مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوري زمینی
برچسب ها : بیمه ,نقلیه ,وسایل ,ماده ,زمینی ,موتوري ,وسایل نقلیه ,دارندگان وسایل ,نقلیه موتوري ,موتوري زمینی ,مدنی دارندگان ,وسایل نقلیه موتوري ,نقلیه موتو