قانون بیمه شخص ثالث


آئين‌ نامه‌ اجرايي قانون‌ بيمه‌ اجباري‌ مسئوليت‌ مدني‌ دارندگان وسايل‌ نقليه‌ موتوري‌ زميني‌ در مقابل‌ شخص‌ ثالث
مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۸
ماده‌ ۱ـ در قراردادهاي‌ بيمه‌ اي‌  كه‌ در اجراي‌ ماده‌ يك‌ قانون‌ بيمه‌ اجباري‌ مسئوليت‌ مدني‌ دارندگان‌وسايل‌ نقليه‌ موتوري‌ زميني‌ منعقد مي‌ گردد بايد مسئوليت‌ مدني‌ دارنده‌ وسيله‌ نقليه‌ به‌ ترتيب‌ مذكور دراين‌ آئين‌ نامه‌ بيمه‌ شود
ماده‌ ۲ـ منظور از وسيله‌ نقليه‌ موتوري‌ زميني‌ هرنوع‌ وسيله‌ اي‌ است‌ كه‌ با قدرت‌ موتوري‌ زميني‌ ياريل‌ حركت‌ نمايد
ماده‌ ۳ـ منظور از جبران‌ خسارت‌ بدني‌ مذكور در ماده‌ يك‌ قانون‌ تامين‌ و جبران‌ هزينه‌ معالجه‌صدمات‌ بدني‌ و يا جرح‌ حاصل‌ از حوادث‌ رانندگي‌ و همچنين‌ جبران‌ زيان‌ هاي‌ نقص‌ عضو از كارافتادگي‌دائم‌ و مطلق‌ يا نسبي‌، يا فوت‌ ناشي‌ از حوادث‌ مشمول‌ بيمه‌ براي‌ اشخاص‌ ثالث‌ است

منبع : بیمه پاسارگاد نمایندگی ناصحی کد63280 |قوانین و مقررات بیمه - قانون بیمه شخص ثالث
برچسب ها : بيمه‌ ,نقليه‌ ,موتوري‌ ,زميني‌ ,وسيله‌ ,جبران‌ ,موتوري‌ زميني‌ ,مسئوليت‌ مدني‌ ,نقليه‌ موتوري‌ ,وسيله‌ نقليه‌ ,اجباري‌ مسئوليت‌ ,نقلي